Brukervilkår

HVA BETYR VILKÅRENE? 

Disse vilkårene for akseptabel bruk beskriver innholdsreglene som gjelder for all bruk av RheumaBuddy-appen (heretter omtalt som «systemet»), herunder når man gjør innhold tilgengelig for andre og samhandling med andre brukere.  

GJENNOMFØRING

Du forstår og samtykker i at vi ikke har noen forpliktelse til å føre tilsyn med, overvåke eller moderere systemets innhold eller bruk. Det er derfor mulig at du kommer til å se, lese eller oppleve innhold i systemet som du er uenig i eller som kan utløse negative følelser. 

Videre forstår og samtykker du til at vi kan slette eller moderere innhold når som helst dersom vi vurderer at en brukers aktivitet bryter med vilkårene for akseptabel bruk. I alvorlige saker har vi anledning til å suspendere eller stanse systemtilgangen. Vi har anledning til å gjøre dette når som helst og uten forvarsel. Dersom dette skjer og du ikke er fornøyd med beslutningen, vennligst benytt kontaktinformasjonen som er oppgitt for å sende inn en klage.  

Dersom vi lider tap som følge av brudd på vilkårene for akseptabel bruk, skal dette løses iht. gjeldende lovverk.  

DU MÅ FØLGE VILKÅRENE

Ved å bruke vårt system, bekrefter du at du godtar vilkårene og at du samtykker til å overholde dem. Dersom du ikke samtykker til vilkårene, skal du ikke bruke vårt system. Vi anbefaler at du skriver ut eller laster ned et eksemplar av disse vilkårene til senere.  

Vennligst vær klar over at det kan gjelde andre vilkår når du bruker systemet. 

Disse vilkårene vil fra tid til annen være gjenstand for endring. Når vi endrer vilkårene, vil vi gjøre deg kjent med dette når du logger deg på systemet.

HVEM ER VI OG HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?

Her er opplysningene om selskapet vårt: 

Navn: DAMAN P/S 

Organisasjonsnummer (MVA): 33591489 

Sted: Strandgade 4A 

Kommune: 1401 København K 

Land: Danmark (DK) 

Nettside: https://www.damandigital.com/  

Tlf.: (+45) 29 70 18 00   

E-post: contact@damandigital.com  

FORBUDTE BRUKSMÅTER: HVA DU IKKE HAR LOV TIL Å GJØRE

Du kan kun bruke vårt system på en måte som er i samsvar med loven.  

Du kan ikke bruke vårt system: 

 • På måter som bryter gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller regelverk. 
 • På måter som er i strid med loven eller på en måte som er uærlig, eller med en hensikt som er i strid med loven eller er uærlig, eller har slik virkning. 
 • Til å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen som helst måte. 
 • Til å overføre eller legge til rette for uønsket eller uautorisert reklame eller PR-materiale eller noen form for tilsvarende henvendelser (søppelpost). 
 • Til å bevisst sende noen opplysninger, sende eller laste opp noe materiale som inneholder virus, som bl.a. trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykk-overvåkere, spionprogramvare, reklameprogrammer eller annen skadelig programvare eller tilsvarende koder for datamaskiner utarbeidet for å påvirke driften til programvare eller datamaskinutstyr i negativ retning. 
 • Til å sende eller bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke materiale som ikke er i samsvar med våre regler for innhold (se nedenfor). 

Du samtykker også til: 

 • Ikke å reprodusere, duplisere, kopiere eller videreselge noen deler av vårt system eller dets innhold. 
 • Ikke å logge på systemet uten tilbørlig fullmakt, eller tukle med, skade eller forstyrre noen deler av systemet, utstyr eller nettverk hvor systemet er lagret, eller programvare som brukes for å gjøre systemet tilgjengelig, eller noe utstyr eller nettverk eller programvare som eies eller benyttes av tredjeparter.

INNHOLDSREGLER

Enhver benyttelse av systemet, herunder innhold man gjør tilgjengelig, skal ikke: 

 • Være nedsettende overfor noen. 
 • Være usømmelig, støtende, hatefull eller agiterende. 
 • Fremme eksplisitt seksualisert materiale. 
 • Fremme vold. 
 • Fremme diskriminering med utgangspunkt i rase, kjønn, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning, politisk orientering eller alder. 
 • Utgjøre en overtredelse av tredjeparters åndsverk, databaserettigheter eller varemerke. 
 • Være egnet til å villede. 
 • Være i strid med noen lovmessige forpliktelser overfor tredjeparter, f.eks. kontraktsmessige forpliktelser eller taushetsplikt. 
 • Fremme noen form for ulovlig virksomhet. 
 • Vise forakt for retten. 
 • Fremvise atferd som er truende, fornærmende eller som griper inn i andre personers privatliv eller forårsake ergrelse, ulempe eller unødvendig engstelse. 
 • Kunne virke trakasserende, opprøre, skape forlegenhet eller bekymring for eller ergre andre personer. 
 • Opptre som en annen eller gi en uriktig fremstilling av din identitet eller tilknytning til en person. 
 • Gi inntrykk av at innholdet er fra oss, dersom dette ikke er tilfelle. 
 • Være talsmann for, fremme eller agitere for at noen skal begå eller bidra til å begå ulovlige eller straffbare handlinger slik som (for eksempel) brudd på opphavsretten eller misbruk av datamaskiner. 
 • Inneholde utsagn som du vet, tror eller har rimelig grunn til å anta, at medlemmer av offentligheten som utsagnet offentliggjøres for eller skal offentliggjøres for, sannsynligvis vil oppfatte som en direkte eller indirekte oppfordring eller annen form for oppmuntring til å begå, forberede eller sette i gang terrorhandlinger.

ANSVAR

ETTERSOM SYSTEMET GJØRES TILGJENGELIG GRATIS, BEGRENSES ANSVAR TIL KOSTNADSFRI GJENOPPRETTING UTEN UNØDIG OPPHOLD, MED RIMELIG ANVENDELSE AV TID OG RESSURSER. ALLE KRAV UTOVER DETTE BEGRENSES TIL VÅRT ANSVAR I HENHOLD TIL LOVFESTET, OFFENTLIG RETT. 

UANSETT SKAL VI IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR ANDRE TAP, HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL KONSEKVENSTAP, TAPT INNTJENING, SÆRLIG, INDIREKTE ELLER TILFELDIG SKADE ELLER SKADE SOM OPPSTÅR UANSETT TYPE KOMMERSIELL, FORRETNINGS- ELLER ØKONOMISK TAP FORÅRSAKET AV ELLER SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE SYSTEMET ELLER BRUKERSERVICE, SELV OM VI EVENTUELT HAR HATT KONSTRUKTIV KUNNSKAP OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP OG UANSETT OM SLIKE TAP VAR FORUTSIGBARE. 

Denne begrensningen gjelder alt som er knyttet til eller følger av systemet, brukerservice eller din bruk eller konsekvenser av din bruk av, eller manglende mulighet til å bruke systemet eller brukerservice, og omfatter også kontraktsbrudd, mislighold av avtalevilkår, garanti eller betingelser, objektivt ansvar, andre erstatningsrettslige omstendigheter, eller ethvert krav ut fra hvilken som helst teori, opptil maksimumsbeløpet som loven tillater.  Dette gjelder også dersom retting, utskiftning eller refusjon for systemet eller støttetjenestene ikke fullt ut kompenserer deg for eventuelle tap.

HVILKET LANDS LOVVERK GJELDER I TILFELLE EN EVENTUELL TVIST?

Disse vilkårene og eventuelle tvister, uenigheter eller krav som oppstår med utgangspunkt i disse eller i forbindelse med dem, deres materie eller inngåelse, herunder enhver tvist eller krav som gjelder ikke-kontraktsmessige forpliktelser, skal utelukkende reguleres av og tolkes i henhold til lovene i kongeriket Danmark.  

Eventuelle tvister, uenigheter eller krav som oppstår med utgangspunkt i, på grunnlag av eller i forbindelse med denne avtalen eller avtalens inngåelse, gyldighet, bindende virkning, tolkning, gjennomføring, brudd eller heving, samt ikke-kontraktsmessige forpliktelser, skal utelukkende være underlagt behandling av tingretten i København.

Sponsoravtaler

RheumaBuddy har mottatt økonomisk støtte fra sine sponsorer.  

Sponsorene har ingen innflytelse på systemets egenskaper eller innholdet som utvikles.   

Sponsorene har ikke tilgang til noen av personopplysningene.  

Sponsorene mottar rapporter med kumulativ brukerstatistikk (fullstendig anonymisert, i depersonalisert form).

1756
1778
1789
1800
1811
1822
1833
1844
1855

Choose your country or region