Nutzungsbedingungen

WAS STEHT IN DIESEN BEDINGUNGEN? 

Diese ordnungsgemäßen Nutzungsbedingungen legen die Inhaltstandards fest, die gelten, wenn Sie die App RheumaBuddy (im Weiteren System”) auf irgendeine Weise nutzen, einschließlich für die Bereitstellung von Inhalten und die Interaktion mit anderen Nutzern.  

DURCHSETZUNG

Du er bekendt med og accepterer, at vi ikke er forpligtede til at føre tilsyn med, overvåge eller moderere indhold eller brug. Du vil derfor muligvis kunne se, læse eller opleve indhold i systemet, som du måske ikke er enig i, eller som kan vække negative følelser. 

Du er ligeledes bekendt med og accepterer, at vi til enhver tid kan slette eller moderere indhold, hvis en brugers aktivitet anses for at være i strid med betingelserne for acceptabel brug. I alvorlige tilfælde kan vi til enhver tid og uden varsel suspendere eller lukke adgangen til systemet. I så fald og såfremt du er utilfreds med beslutningen, bedes du benytte kontaktinformationen til at indgive en klage.  

Eventuel skade, der påføres os som følge af manglende overholdelse af disse betingelser for acceptabel brug, afgøres i henhold til gældende lovgivning.  

SIE MÜSSEN DIESE BEDINGUNGEN EINHALTEN

Ved at bruge systemet erklærer du dig enig i betingelserne, samt indvilliger i at følge dem. Hvis du ikke er enig i betingelserne, må du ikke bruge systemet. Vi anbefaler, at du udskriver eller downloader en kopi af disse betingelser som dokumentation.  

Du skal være opmærksom på, at andre betingelser kan gælde for dig, når du bruger systemet. 

Vi kan til enhver tid ændre disse betingelser efter behov. I så fald giver vi dig besked, næste gang du logger på systemet.

WER SIND WIR UND WIE KÖNNEN SIE UNS KONTAKTIEREN?

Virksomhedsinformation: 

Navn: DAMAN P/S 

CVR-nr. (moms): 33591489 

Beliggenhed: Strandgade 4A 

By: 1401 København K 

Land: Danmark (DK) 

Hjemmeside: https://www.damandigital.com/  

Tlf.: (+45) 29 70 18 00   

E-mail: contact@damandigital.com  

VERBOTENE NUTZUNGEN: DAS DÜRFEN SIE NICHT TUN

Du må kun anvende systemet til lovlige formål.  

Du må ikke bruge vores system: 

 • på nogen måde, som overtræder gældende lokal, national eller international lovgivning eller forordning. 
 • på nogen måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller som har et eventuelt ulovligt eller svigagtigt formål eller virkning. 
 • på nogen måde, som skader mindreårige. 
 • til at overføre, eller foranledige fremsendelse af uopfordrede eller uautoriserede reklamer eller reklamemateriale eller nogen anden form for tilsvarende uanmodede henvendelser (spam). 
 • til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder virusser såsom trojanske heste, orme, tidsbomber, tastaturloggere, spyware, adware eller nogen anden form for skadelige programmer eller lignende computerkode beregnet til at skade driften af computersoftware eller ­hardware. 
 • til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, som ikke følger vores standarder for indhold (se nedenfor). 

Du accepterer ligeledes: 

 • at du ikke må gengive, duplikere, kopiere eller videresælge dele af vores system eller indhold i systemet. 
 • at du ikke uden bemyndigelse må tilgå, ikke må forhindre, skade eller forstyrre: nogen dele af systemet; noget udstyr eller netværk, hvorpå systemet er gemt; nogen software, som anvendes til at levere systemet; eller noget udstyr eller netværk eller software, som tilhører eller anvendes af tredjeparter.

INHALTSSTANDARDS

Enhver brug af systemet, herunder bidrag af indhold, må ikke 

 • være injurierende for andre. 
 • være uanstændigt, stødende, hadefuldt eller opildnende. 
 • promovere seksuelt materiale. 
 • tilskynde til vold. 
 • opmuntre til diskrimination på baggrund af race, køn, religion, nationalitet, invaliditet, seksuel eller politisk overbevisning eller alder. 
 • krænke ophavsrettigheder, databaserettigheder eller varemærker tilhørende tredjeparter. 
 • være egnet til at vildlede andre. 
 • overtræde en juridisk forpligtelse over for en tredjepart såsom en kontraktlig forpligtelse eller tavshedspligt. 
 • fremme ulovlig aktivitet. 
 • udvise foragt for domstolene. 
 • være truende, misbruge eller krænke andres privatliv, eller give anledning til irritation, gene eller unødig ængstelse. 
 • være egnet til at chikanere, ryste, forurolige, irritere eller bringe andre i forlegenhed. 
 • anvendes til at foregive at være en anden eller forvanske din identitet eller tilknytning til andre. 
 • give indtryk af, at indholdet stammer fra os, hvis dette ikke er tilfældet. 
 • agitere for, fremme, tilskynde andre til at begå, eller bistå med, ulovlige eller kriminelle handlinger såsom (eksempelvis) krænkelse af ophavsrettigheder eller computermisbrug. 
 • indeholde et udsagn, som du ved eller tror, eller har rimelig grund til at tro, kan blive opfattet som en direkte eller indirekte opfordring eller anden tilskyndelse til at begå, forberede eller anstifte terrorhandlinger af de personer, som det er offentliggjort eller skal offentliggøres til.

HAFTUNG

DA SYSTEMET STILLES GRATIS TIL RÅDIGHED, ER ANSVARET BEGRÆNSET TIL GRATIS GENOPRETTELSE AF SYSTEMET UDEN UGRUNDET OPHOLD INDEN FOR RIMELIG TID OG RESSOURCEFORBRUG. KRAV UDOVER DETTE ER BEGRÆNSET TIL VORES ANSVAR I HENHOLD TIL BINDENDE OFFENTLIG LOVGIVNING. 

VI KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR ANDRE SKADER, HERUNDER BL.A. FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, OG ENHVER SKADE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ENHVER ART ELLER FORM FOR KOMMERCIELT, FORRETNINGSMÆSSIGT ELLER ØKONOMISK TAB SOM FØLGE AF ELLER OPSTÅET VED BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SYSTEMET ELLER SUPPORTTJENESTER. DETTE GÆLDER UANSET, OM VI MÅTTE HAVE FAKTISK ELLER FORMODET KENDSKAB TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM SÅDANNE SKADER VAR PÅREGNELIGE. 

Denne begrænsning gælder alle forhold relateret til eller hidrørende fra systemet, supporttjenester eller din brug eller resultaterne af din brug af eller manglende mulighed for at bruge systemet eller supporttjenesterne. Ligeledes gælder det alle krav vedrørende misligholdelse af aftale, brud på indeståelser, garantier, betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse, anden skadegørende handling, eller andre teoretiske krav, så vidt loven tillader det. Dette gælder, uanset om reparation, udskiftning eller tilbagebetaling for systemet eller supporttjenesterne ikke dækker hele dit tab.

DAS GESETZ WELCHEN LANDES IST AUF STREITIGKEITEN ANWENDBAR?

Disse betingelser og enhver tvist, strid eller krav, som udspringer af eller i forbindelse hermed, betingelsernes genstand eller indgåelse, herunder tvister eller krav relateret til ikke-kontraktlige forpligtelser reguleres og fortolkes alene i henhold til dansk ret. 

Enhver tvist, strid eller krav, som udspringer af eller i forbindelse med denne aftale, herunder dennes indgåelse, gyldighed, bindende virkning, fortolkning, opfyldelse, misligholdelse eller ophør samt ikke-kontraktlige krav, skal udelukkende afgøres ved byretten i København.

Sponsoring

RheumaBuddy hat finanzielle Unterstützung von seinen Sponsoren erhalten.  

Die Sponsoren haben keinen Einfluss auf die entwickelten Funktionen und den Inhalt.   

Sponsoren haben keinen Zugang zu personenbezogenen Daten.  

Sponsoren bekommen Berichte über kumulative Nutzungsstatistiken (vollständig anonymisiert und entpersonalisiert).

1756
1778
1789
1800
1811
1822
1833
1844
1855

Choose your country or region