Användningsvillkor

VAD INNEBÄR DESSA VILLKOR? 

Dessa villkor för acceptabel användning beskriver de innehållsstandarder som gäller när du använder RheumaBuddy-appen (nedan ”systemet”) på vilket sätt som helst, inklusive delning av innehåll och interaktion med andra användare.  

GENOMFÖRANDE

Du förstår och samtycker till att vi inte har någon skyldighet att övervaka, kontrollera eller moderera något innehåll eller någon användning. Därför kan du se, läsa eller uppleva innehåll i systemet som du kanske inte håller med om eller som kan väcka negativa känslor. 

Du förstår och samtycker också till att vi när som helst kan radera eller moderera vilket som helst innehåll om en användares aktivitet anses bryta mot villkoren för acceptabel användning. I vissa allvarliga fall kan vi när som helst och utan förvarning avbryta eller avsluta åtkomsten till systemet. Om detta sker och du inte är nöjd med beslutet, kan du kontakta oss för att lämna in ett klagomål.  

Skada till följd av brott mot villkoren för acceptabel användning kommer att avgöras i enlighet med tillämplig lag.  

DU MÅSTE FÖLJA VILLKOREN

Genom att använda vårt system bekräftar du att du accepterar villkoren och samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa villkor, ska du inte använda vårt system. Vi rekommenderar att du skriver ut eller laddar ned en kopia av dessa villkor för framtida referens.  

Kom ihåg att andra villkor kan gälla när du använder systemet. 

Vi ändrar dessa villkor då och då efter behov. Vi meddelar dig om ändringarna när du loggar in i systemet.

VEM ÄR VI OCH HUR KAN DU KONTAKTA OSS?

Här är vårt företags uppgifter: 

Namn: DAMAN P/S 

Organisationsnummer (VAT): 33591489 

Adress: Strandgade 4A 

Stad: 1401 Köpenhamn K 

Land: Danmark (DK) 

Webbplats:https://www.damandigital.com/  

Tfn: (+45) 29 70 18 00   

E-post: contact@damandigital.com  

FÖRBJUDEN ANVÄNDNING: VAD DU INTE FÅR GÖRA

Du får endast använda vårt system för lagliga ändamål.  

Du får inte använda vårt system: 

 • på ett sätt som bryter mot gällande lokal, nationell eller internationell lag eller förordning. 
 • på ett sätt som är olagligt eller bedrägligt eller har ett olagligt eller bedrägligt syfte eller en olaglig eller bedräglig effekt. 
 • för att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt. 
 • för att överföra eller föranleda sändning av något oönskat eller obehörigt reklam- eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande marknadsföring (skräppost). 
 • för att medvetet överföra data, skicka eller ladda upp material som innehåller virus, såsom trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangentloggare, spionprogram, annonssmusslingsprogram eller andra skadliga program eller liknande datorkoder avsedda för att påverka driften av någon programvara eller hårdvara. 
 • för att skicka, medvetet motta, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte stämmer överens med våra innehållsstandarder (se nedan). 

Du samtycker också till: 

 • att inte återge, duplicera, kopiera eller återförsälja någon del av vårt system eller innehåll i systemet. 
 • att inte utan erforderlig behörighet logga in i, störa, skada eller avbryta: någon del av systemet, en enhet eller ett nätverk där systemet är lagrat, en programvara som används för att tillhandahålla systemet eller en enhet eller ett nätverk eller en programvara som ägs eller används av en tredje part.

INNEHÅLLSSTANDARDER

Användning av systemet och dess innehåll får inte 

 • vara nedsättande för någon. 
 • vara oanständigt, förolämpande, hatfullt eller provocerande. 
 • marknadsföra sexuellt material. 
 • främja våld. 
 • främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning, politisk åskådning eller ålder. 
 • kränka upphovsrätt, databasrätt eller varumärke som tillhör en tredje part. 
 • sannolikt vilseleda en person. 
 • bryta mot en laglig skyldighet gentemot en tredje part, såsom en avtalsenlig skyldighet eller tystnadsplikt. 
 • främja olaglig aktivitet. 
 • visa förakt för rätten. 
 • vara hotfullt, missbruka eller tränga in i en annan persons privatliv eller orsaka irritation, obehag eller onödig ångest. 
 • sannolikt trakassera, uppröra, genera, oroa eller irritera en annan person. 
 • imitera en annan person, ge en felaktig framställning av din identitet eller koppling till en person. 
 • ge ett intryck att innehållet tillhandahålls av oss även om detta inte är fallet. 
 • förespråka, främja eller egga en part att begå eller bidra till olaglig eller straffbar handling såsom (till exempel) intrång i upphovsrätten eller datormissbruk. 
 • innehålla ett utlåtande som du vet eller tror, eller har rimliga grunder att tro, att medlemmar av allmänheten som utlåtandet publiceras för, eller kommer att publiceras för, sannolikt kommer att förstå som en direkt eller indirekt motivering eller en annan uppmuntring till att begå, bereda eller sätta igång terrordåd.

ANSVAR

DÅ SYSTEMET TILLHANDAHÅLLS GRATIS, ÄR ANSVARET BEGRÄNSAT TILL GRATIS ÅTERSTÄLLANDE AV SYSTEMET UTAN ONÖDIGT DRÖJSMÅL INOM RIMLIG TID OCH MED RIMLIGA RESURSER. ALLA KRAV UTÖVER DETTA ÄR BEGRÄNSADE TILL VÅRT ANSVAR I ENLIGHET MED BINDANDE OFFENTLIG LAGSTIFTNING. 

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR VI ANSVARIGA FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, FÖLJDER, FÖRLORADE VINSTER; SPECIELLA, INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR OCH SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON TYP ELLER FORM AV KOMMERSIELL, AFFÄRSMÄSSIG ELLER FINANSIELL FÖRLUST SOM ORSAKATS ELLER ÄR RESULTAT AV ANVÄNDNING AV SYSTEMET ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SYSTEMET ELLER STÖDTJÄNSTERNA, ÄVEN OM VI HADE FAKTISK ELLER FÖRMODAD KUNSKAP OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR OCH OAVSETT OM SÅDANA SKADOR VAR FÖRUTSEBARA. 

Denna begränsning gäller allt relaterat till eller härrörande från systemet, stödtjänsterna eller din användning av resultaten eller din användning av eller din oförmåga att använda systemet eller stödtjänsterna, och omfattar alla krav som gäller avtalsbrott, brott mot garantier eller villkor, strikt ansvar, oaktsamhet, annan skadlig handling eller andra teoretiska krav i den maximala omfattning som lagen tillåter. Detta gäller även om reparation, utbyte eller ersättning för systemet eller stödtjänsterna inte helt kompenserar dig för eventuella förluster.

VILKET LANDS LAGAR SKA FÖLJAS VID EVENTUELLA TVISTER?

Dessa villkor och eventuella tvister, meningsskiljaktigheter eller krav som uppstår på grund av dessa eller i samband med dessa villkor, deras innehåll eller upprättande av dessa, inklusive tvister eller krav relaterade till icke-avtalsenliga skyldigheter, ska enbart regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i kungariket Danmark. 

Eventuella tvister, meningsskiljaktigheter eller krav som uppstår på grund av eller relaterat till detta avtal, inklusive upprättande, giltighet, bindande effekt, tolkning, genomförande, försummelse eller upphävning av avtalet samt icke-avtalsenliga krav ska enbart avgöras i tingsrätten i Köpenhamn.

Sponsorskap

RheumaBuddy har fått finansiellt stöd från sina sponsorer.  

Sponsorerna har ingen inverkan på de utvecklade egenskaperna och innehållen.   

Sponsorerna har ingen åtkomst till personliga uppgifter.  

Sponsorerna får rapporter med kumulativa statistikuppgifter om användningen (helt anonymiserade uppgifter, inga personuppgifter).

1756
1778
1789
1800
1811
1822
1833
1844
1855

Choose your country or region